Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Kapittel 9A i Opplæringsloven  - regelverk om skolemiljø

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen og alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Hvis en voksen på skolen vet om - eller tror - at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis mulig

  • si ifra til rektor

  • undersøke det som har skjedd

Skolen har aktivitetsplikt, det vil si at det skal lages en plan og settes inn tiltak slik at eleven igjen får det trygt  godt på skolen. 


Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til fylkesmannen.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor

  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor

  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Hvis fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing. 

Her finner du et informasjonsskriv fra Utdanningsdirektoratet om det nye regleverket som er vedtatt fra 1.august 2017